สอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  วันที่ 1 - 3 ต.ค. 57

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปี 57  วันที่  19  ต.ค. 57

 โรงเรียนแย้มวิทยการ ยินดีต้อนรับ