ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
หลักสูตร

 

หลักสูตรสถานศึกษา (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย

     1)  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่

          ภาษาไทย ,    คณิตศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์  ,  สังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ,

          สุขศึกษาและพลศึกษา ,  ศิลปะ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

     2)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และชมรม)

          กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนาีรีและชมรม)  ,  กิจกรรมแนะแนว ,

          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

     3)  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          ความสามารถในการสื่อสาร  ,  ความสามารถในการคิด ,

          ความสามารถในการแก้ปัญหา ,   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  , 

          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

     4)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ,  ซื่อสัตย์    สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ , อยู่อย่างพอเพียง , มุ่งมั่นในการทำงาน ,

          รักความเป็นไทย ,  มีจิตสาธารณะ

2.  หลักสูตรท้องถิ่น

3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

          หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ให้สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้  โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง  ได้แก่  ครูชาวอังกฤษ  อเมริกา  แคนนาดา  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  ปีละ 40 ชั่วโมง  โดยใช้หลักสูตรของสถาบัน Fun Language

4.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์

          หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดกรอบของหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น  ดังนี้

          ประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

          ประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

          ประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

          ประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

          ประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

          ประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  40  ชั่วโมง / ปี

5.  หลักสูตรภัยพิบัติ

            เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยถี่ขึ้น  โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  ก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น  โดยได้บูรณาการการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา (แกนกลาง พ.ศ. 2551)  ดังนี้

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

            1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  (พ.6.1, พ.4.1, พ.3.2)

            2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท.3.1, ท.1.1)

            3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ส.5.2, ส.5.1)

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

            1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ส.5.1, พ.3.2)

            2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว.2.2, ว.3.2)

            3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ส.5.2, ส.5.1)

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

            1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (พ.5.1)

            2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว.6.1)

            3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (พ.5.1)

 

 หลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)

            โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยใช้หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.  หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย

     1)  มาตรฐานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 มาตรฐาน  ได้แก่

            มาตรฐานที่  1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

            มาตรฐานที่  2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

            มาตรฐานที่  3  สุขภาพจิตดีและมีความสุข

            มาตรฐานที่  4  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม

            มาตรฐานที่  5  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

            มาตรฐานที่  6  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

            มาตรฐานที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย

            มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิับัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

            มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

            มาตรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิด  และการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

            มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

            มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรุ้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

     2) การจัดประสบการณ์สำคัญ  ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่

            2.1) ด้านร่างกาย

            2.2)  ด้านอารมณ์  จิตใจ

            2.3)  ด้านสังคม

            2.4)  ด้านสติปัญญา

      3)  สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 3 ด้าน  ได้แก่

            3.1)  ด้านความรู้

            3.2)  ทักษะกระบวนการ

            3.3)  คุณธรรมจริยธรรม

2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

          หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3   ให้สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ได้แก่ ครูชาวอังกฤษ อเมริกา แคนนาดา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ปีละ 40 ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรของสถาบัน Fun Language    

 3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์

          หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดกรอบของหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น ดังนี้

               อนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี

                    อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี

               อนุบาลปีที่ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง / ปีCopyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี