ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
บุคลากรประถม

 

ครูสายชั้น ป.๑

ครูไพลิน   มาเวหา

ครูประจำชั้น  ป. ๑ / ๑ 

ครูวริศรา  ทองเสือ 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๑ / ๑

รูจำเรียง  ศรประเสริฐ

ครูประจำชั้น  ป. ๑ / ๒

ครูมัชฌิมา  ลือดั

ครูที่ปรึกษา ป. ๑ / ๒

ครูพรพิมล  ชัยวงศ์สี

ครูประจำชั้น ป. ๑ / ๓

ครูเอื้องฟ้า  ขุนราม

ครูที่ปรึกษา ป. ๑ / ๓

 

 ครูสายชั้น ป.๒

ครูปิยวรรณ    ปานทอง

ครูประจำชั้น  ป. ๒ / ๑

ครูกชกร   ทรัพย์สืบ 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๒ / ๑

 ครูนงนุช   อ่อนนวน

 ครูประจำชั้น  ป. ๒/๒

 

 


 


 


 

 


ครูศิริลักษณ์   ฟองน้ำ

ครูที่ปรึกษา ป. ๒/๒

ครูฐิติวัฒน์   มนฉันทะ

ครูประจำชั้น  ป. ๒/๓

  ครูสุภาภรณ์   ฤกษ์ดี

ครูที่ปรึกษา  ป. ๒/๓

 

ครูสายชั้น ป. ๓ 

 

ครูลักขณา  เจริญสุข

ครูประจำชั้น  ป. ๓/๑

 


 


 

ครูธนภัทร  เชิงทวี

ครูที่ปรึกษา  ป. ๓/๑ 

ครูนุชจรี   แพทย์รอบรู้

ประจำชั้น  ป. ๓/๒

 


 


 


 


 

ครูชลลดา   เบ้าคำ

ครูที่ปรึกษา  ป. ๓/๒

ครูลัดดา   น้อยประสิทธิ์

ครูประจำชั้น  ป. ๓/๓

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู

ครูที่ปรึกษา ป. ๓ / ๓

 

 ครูสายชั้น ป. ๔

  

ครูอรพรรณ  อ่อนนวน

ครูประจำชั้น  ป. ๔/๑

ครูวนิดา   คำนึงสุข

ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๑ 

ครูวาสนา   เครือวัลย์

รูประจำชั้น  ป. ๔/๒

 


 


ครูหทัยภัทร   น้อยพันธุ์

ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๒ 

ครูสุริศา  สุขเกษม

ครูประจำชั้น  ป. ๔/๓

 


 


 


 

ครูภูผา

 ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๓ 

 

 ครูสายชั้น ป. ๕

  


ครูสิริวิมล  ศรีสวัสดิ์

ครูประจำชั้น  ป. ๕/๑

ครู

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๑ 

ครูชญานิศ   พัดแก้ว

ครูประจำชั้น  ป. ๕/๒

ครูมนต์นภา  ฤทธิ์นุภาพ

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๒

ครูวาสนา  เครือวัลย์

รูประจำชั้น  ป. ๕/๓

ครูจิตลัดดา

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๓

 

 ครูสายชั้น ป. ๖

 

 ครูชีวาพร  มุสิกนันท์

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๑

 


 


 

ครูจิราพรรณ  เกตุพรหม

ครูที่ปรึกษา ป. ๖/๑

ครูชลธิดา  กัมพลานนท์

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๒

 ครูอาริญา  แซ่เล้า

ครูที่ปรึกษา  ป. ๖/๒

ครูอัญชลี     คนรำ

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๓

 ครูอารดา   สายแก้ว

ครูที่ปรึกษา  ป. ๖/๓ 

 

ครูผู้สอน

ครูเดโช    สมัยพรม

ครูสอนวิชาศิลปะ 

 

 

ครูพัชรพร  ปิ่นสกุล

ครูสอนวิชาดนตรี

 

ครูเอื้องฟ้า  ขุนราม 

 ครูบรรณารักษ์

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี