ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2567
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
ผลงานวิชาการ

 ผลงานวิชาการปีการศึกษา 2565

********************************************************

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 3

ผลการแข่งขันมีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

-          ระดับชั้น ป. 1-3  ได้ 88 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1.       ด.ญ. ปุญญิสา เจริญเกียรตินิยม

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวกนกพิชญ์ ดีรื่น

-          ระดับชั้น ป. 4-6

1.       ด.ช. พิสิษฐ์ อมรทิพย์วงศ์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวรุ่งนภา เกียรติคุณ

2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

-          ระดับชั้น ป. 1-3      (การเขียนเรื่องจากภาพ)

1.       ด.ช. ภูกวินทร์ ดำเกิงศักดิ์ชัย

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวมัชฌิมา ลือดัง

-          ระดับชั้น ป. 4-6      (การเขียนเรียงความ)

1.       ด.ญ. ณัฐวลัญช์ นาคโขนง

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาววรลักษณ์ เสลาหอม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

-          ระดับชั้น ป. 1-3      ได้ 87 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1.       ด.ช. วัฒน์พล คุณนุช

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวมนต์นภา ฤทธิ์นุภาพ

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 85 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1.        ด.ช. พชรพัชร์ บุญเดชชัยกุล

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวชีวาพร มูสิกนันท์

2.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว

           -     ระดับชั้น ป. 1-3     ได้ 90 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

 

                  1.       ด.ช. รัชชานนท์ เหลาโชติ

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวภัฎฎิณี มั่นคง

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 90 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1.       ด.ญ. ศิรภัสสร ทองศาสตร์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวชีวาพร มูสิกนันท์

3. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 89 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1. ด.ช. ณชพล บุญสิริชูโต     

2. ด.ญ. อนัญญา อยู่ทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวกษมา อิ่มบุญสุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

๑.               1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

-                   -  ระดับชั้น ป. 4-6  ได้ 97 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

-                       1. เด็กชายพสิศฐ์       ผ่องพันธ์

       2. เด็กหญิงชนาภา     อารักษ์พุทธนันท์

       3. เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม

ครูผู้ฝึกซ้อม           นางสาวลักขณา    เจริญสุข

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

-                     - ระดับชั้น ป. 4-6   ได้ 93 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

               1. เด็กหญิงปาณิศา     คงทิม

   2. เด็กหญิงกวินธิดา    พยัควรรณ

   3. เด็กชายปุณญดา     กิจสวัสดิ์

ครูผู้ฝึกซ้อม       1. นางสาววนิดา       คำนึงสุข   2. นางสาวพรพิมล     ชัยวงค์สี

 

.      3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 89 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

   1. เด็กหญิงภิญญาพัชณ์   มั่งสาคร

   2. เด็กหญิงนชนก          พลอยเจิ่ง

   3. เด็กหญิงรินทร์วดี       เหลืองธนพลกุล

ครูผู้ฝึกซ้อม       1. นางสาวชลธิดา         กัมพลานนท์   2. นางสาวชญานิศ        พัดแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. การประกวดมารยาทไทย

-          ระดับชั้น ป. 1-3      ได้ 80 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง     

1. เด็กชาย เธียรวิชญ์  ศรีอนันต์       

2. เด็กหญิง อนามิกา กุลพัชรโพคินันท์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 90 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1. เด็กชาย เอกราช  พุ่มเกษม

2. เด็กหญิง พีรดา  ธนกุลนานนท์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางลัดดา น้อยประสิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

-          ระดับชั้น ป. 1-6      ได้ 90 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1. ด.ช. ศุภณัฐ หมีไพร                  

2. ด.ช. อัคพนธ์ อินบาง

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวภาณุมาศ จันทร์แพง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 98 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1.       ด.ญ. เปมิกา      จุ่นเจิม

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวอัญชลี คนรำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

-          ระดับชั้น ป. 1-3      ได้ 95 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1. ด.ช. พัชรพงษ์      สงวนวิทย์       

2. ด.ญ. ณัฐชยา       นารถสกุล

ครูผู้ฝึกซ้อม       1. นางสาวอรพรรณ อ่อนนวน      2. นางสาวนงนุช อ่อนนวน

2.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ***เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ***

-          ระดับชั้น ป. 4-6     

1. ด.ญ. นราพร       เนียมราช                  

2. ด.ช. ชนาธิป       รัตนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม       1. นางสาวอรพรรณ อ่อนนวน      2. นางสาวนงนุช อ่อนนวน

3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

-          ระดับชั้น ป. 4-6      ได้ 94 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ

1. เด็กหญิงคริษฐ์               ตันติวิญญููพงษ์   

2. เด็กหญิงกาญจน์กิตติยา     คงถาวร

ครูผู้ฝึกซ้อม       1. นางสาวอรพรรณ อ่อนนวน      2. นางสาวนงนุช อ่อนนวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่  ***เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบเขตพื้นที่ฯ***

-          ระดับชั้น ป. 4-6

1.       ด.ช. ชวนากร     โตเอี่ยม

2.       ด.ช. ณรงค์กร    ยามเย็น

3.       ด.ญ. ธีณดา       โพธิเขนยCopyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี