ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
กิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส

กิจกรรมผักปลอดสารพิษ  ชีวิตสดใส

(คุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง)

 

****************************** 

 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนด การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กำหนดให้เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน พืชผักเป็นอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร ทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้นมักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาดเมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงเล็กเห็นคุณค่าของผักที่นำมาบริโภค จึงทำการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เอาวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

2. เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายประจำวัน

3. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลผลิต

1. เพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค

2. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว

3.  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม

4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่เป็นพลาสติกย่อยสลายยาก มาใช้ประโยชน์ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมCopyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี