ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
กิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน

"ขยะจ๋า  ฉันลาก่อน"

คุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

 ****************************** 

หลักการเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาขยะถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะอัตราการเกิดของประชากรโลกมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก ปัญหาขยะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมาย เช่น ปัญหาเชื้อโรคที่มาจากขยะ ปัญหาเรื่องกลิ่น เพราะขยะที่ส่วนมากเป็นพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาก่อให้เกิดแก๊สที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันลดขยะได้ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนพัฒนาไปถึงประเทศชาติ

ทั้งนี้การจัดทำโครงงานได้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนพอเพียงของโรงเรียนแย้มวิทยการ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนแย้มวิทยการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะที่เป็นปัญหาสำคัญในสังคมปัจจุบัน จึงได้จัดทำ   โครงการลดขยะในโรงเรียนขึ้น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้มีส่วนร่วมเก็บขยะ คัดแยกชนิดและประเภทของขยะภายในโรงเรียนตั้งแต่บนห้องเรียนและยังได้นำขยะมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ นอกจากจะทำให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงแล้ว ยังทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกตนเองให้ปฏิบัติตามแนวทาง และแบบอย่างการปฏิบัติของสังคมด้วย 

ปัญหาและแนวคิด

1. นักเรียนสังเกตเห็นปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก ที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบ

2. นักเรียนสังเกตเห็นขยะบางประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

3. นักเรียนบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ผิด

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข

2. เพื่อเป็นการลดขยะ ที่เป็นขวดพลาสติก กล่องนม และกระดาษภายในโรงเรียน

3. เพื่อสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนตั้งแต่บนห้องเรียน

4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนแย้มวิทยการชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4จำนวน  121 คน 

ภาพกิจกรรมCopyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี