ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
บุคลากรประถม

 

ครูสายชั้น ป.๑

 ครูพรพิมล  ชัยวงค์สี

ครูประจำชั้น  ป. ๑ / ๑ 

ครูวริศรา  ทองเสือ 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๑ / ๑

รูจำเรียง  ศรประเสริฐ

ครูประจำชั้น  ป. ๑ / ๒

ครูไพลิน  มาเวหา

ครูที่ปรึกษา ป. ๑ / ๒

ครูนงนุช     อ่อนนวน

ครูประจำชั้น ป. ๑ / ๓

ครูสโรชา      พุกมาลา

ครูที่ปรึกษา ป. ๑ / ๓

 

 ครูสายชั้น ป.๒

ครูปิยวรรณ    ปานทอง

ครูประจำชั้น  ป. ๒ / ๑

ครูอารดา   สายแก้ว 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๒ / ๑

 ครูฐิติวัฒน์  มนฉันทะ

 ครูประจำชั้น  ป. ๒/๒

 ครูจันทรัตน์   รอดผล

ครูที่ปรึกษา ป. ๒/๒

ครูนุชจรี  แพทย์รอบรู้

ครูประจำชั้น  ป. ๒/๓

 ครูมัชฌิมา   ลือดัง

ครูที่ปรึกษา  ป. ๒/๓

 

ครูสายชั้น ป. ๓ 

 

ครูอรพรรณ   อ่อนนวน

ครูประจำชั้น  ป. ๓/๑

ครูอรญา   สุราชาติ

ครูที่ปรึกษา  ป. ๓/๑ 

ครูกนกพิชญ์  ดีรื่นครู

ประจำชั้น  ป. ๓/๒

ครูพัฒนพงศ์    สมบูรณ์

ครูที่ปรึกษา  ป. ๓/๒

ครูลักขณา   เจริญสุข

ครูประจำชั้น  ป. ๓/๓

ครูภัฎฎิณี   มั่นคง

ครูที่ปรึกษา ป. ๓ / ๓

 

 ครูสายชั้น ป. ๔

  

ครูกษมา   อิ่มบุญสุ

ครูประจำชั้น  ป. ๔/๑

ครูวนิดา   คำนึงสุข

ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๑ 

ครูวาสนา   เครือวัลย์

รูประจำชั้น  ป. ๔/๒

ครูนุชนารถ   ภู่ระหงษ์ 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๒ 

ครูรุ่งนภา   เกียรติคุณ

ครูประจำชั้น  ป. ๔/๓

ครูจิตลัดดา   ปานทอง

 ครูที่ปรึกษา  ป. ๔/๓ 

 

 ครูสายชั้น ป. ๕

  


ครูสิริวิมล  ศรีสวัสดิ์

ครูประจำชั้น  ป. ๕/๑

ครูอาริญา  แซ้เล้า

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๒ 

ครูชญานิศ   พัดแก้ว

ครูประจำชั้น  ป. ๕/๒

ครูภารุมาศ   จันทร์แพง 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๒

ครูสุริศา   สุขเกษม

รูประจำชั้น  ป. ๕/๓

ครูมนต์นภา  ฤทธิ์นุภาพ 

ครูที่ปรึกษา  ป. ๕/๓

 

 ครูสายชั้น ป. ๖

 

 ครูลัดดา  น้อยประสิทธิ์

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๑

ครูชีวาพร  มุสิกนันท์

ครูที่ปรึกษา ป. ๖/๑

ครูวรลักษณ์  เสลาหอม

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๒

 ครูชลธิดา กัมพลานนท์

ครูที่ปรึกษา  ป. ๖/๒

ครูอัญชลี     คนรำ

ครูประจำชั้น  ป. ๖/๓

 

 

ครูผู้สอน

ครูเดโช    สมัยพรม

ครูสอนวิชาศิลปะ 

 

 

ครูพัชรพร  ปิ่นสกุล

ครูสอนวิชาดนตรี

 

ครูเอื้องฟ้า  ขุนราม 

 ครูบรรณารักษ์

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี