ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2564
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
บุคลากรประถม

 

ครูสายชั้น ป.1

 ครูพรพิมล  ชัยวงค์สี

ครูประจำชั้น  ป. 1/1 

ครูกฤติยาภรณ์   แก้วปาน 

ครูที่ปรึกษา  ป. 1/1

รูจำเรียง  ศรประเสริฐ

ครูประจำชั้น  ป. 1/2 

ครูกัลย์กมล  เขียวโสด 

ครูที่ปรึกษา  ป. 1/2 

ครูอารดา   สายแก้ว

ครูที่ปรึกษา  ป.1/2

ครูนงนุช   อ่อนนวน

ครูประจำชั้น ป. 1/3

 ครูลักษณ์นวลิน  เอกอนงค์

ครูที่ปรึกษา ป. 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ครูสายชั้น ป.2

ครูสุพิน    ภูมิสุวรรณ

ครูประจำชั้น  ป. 2/1

ครูนิภาวรรณ  เทียนเย็น 

ครูที่ปรึกษา  ป. 2/1

 ครูนุชิตา    เบ้าคำ

 ครูประจำชั้น  ป. 2/2

 ครูภาณุมาศ  จันทร์แพง

ครูที่ปรึกษา ป. 2/2

ครูนุชจรี  แพทย์รอบรู้

ครูประจำชั้น  ป. 2/3

 ครูฐิติวัฒน์  มนฉันทะ 

ครูที่ปรึกษา  ป. 2/3

 

ครูสายชั้น ป.3 

 

ครูอชิรญา  สังข์แก้ว

ครูประจำชั้น  ป. 3/1 

ครูชญานิศ  พัดแก้ว

ครูที่ปรึกษา  ป. 3/1 

ครูปวีณา   มณีกล่ำ 

ครูประจำชั้น  ป. 3/2

ครูลัดดา    อยู่วัฒนา

ครูที่ปรึกษา  ป. 3/2 

ครูอรพรรณ  อ่อนนวน

ครูประจำชั้น  ป. 3/3

ครูนุชนารถ   ภู่ระหงษ์ 

ครูที่ปรึกษา  ป. 3/3 

 

 ครูสายชั้น ป.4

  

ครูรุ่งนภา   เกียรติคุณ

ครูประจำชั้น  ป. 4/1

ครูสุริศา   สุขเกษม

ครูที่ปรึกษา  ป. 4/1 

ครูสิริวิมล    ศรีสวัสดิ์

รูประจำชั้น  ป. 4/2

ครูศุภโชค  ตวงสิริเจริญ 

ครูที่ปรึกษา  ป. 4/2 

ครูสุรีพร    หงษ์ลอย

ครูประจำชั้น  ป. 4/3

ครูชาบดี  ประกอบธรรม

 ครูที่ปรึกษา  ป. 4/3 

 

 ครูสายชั้น ป.5

  


ครูลักขณา   เจริญสุข

ครูประจำชั้น  ป. 5/1

ครูธนาวดี    คล้ายเอี่ยม 

 ครูที่ปรึกษา  ป. 5/1

ครูวาสนา    เครือวัลย์

ครูประจำชั้น  ป. 5/2

ครูอุษณีย์     ดาวเรือง 

ครูที่ปรึกษา  ป. 5/2

ครูชีวาพร     มุสิกนันท์ 

รูประจำชั้น  ป. 5/3

ครูกษมา      อิ่มบุญสุ 

ครูที่ปรึกษา  ป. 5/3 

 

 ครูสายชั้น ป.6

ครูยุพดี    แย้มทรัพย์

ครูประจำชั้น  ป. 6/1  

 ครูลัดดา  น้อยประสิทธิ์

ครูที่ปรึกษา  ป. 6/1

ครูอภิสิทธิ์   เรืองทองดี

ครูที่ปรึกษา ป.6/1

ครูวรลักษณ์  เสลาหอม

ครูประจำชั้น  ป. 6/2 

 ครูวนิดา    คำนึงสุข

ครูที่ปรึกษา  ป. 6/2

ครูอัญชลี     คนรำ

ครูประจำชั้น  ป. 6/3

ครูชลธิดา  กัมพลานนท์

ครูที่ปรึกษา  ป. 6/3

 

ครูผู้สอน

ครูเดโช    สมัยพรม

ครูสอนวิชาศิลปะ 

 

 ครูจิตลัดดา   ปานทอง 

ครูสอนวิชาการงานอาชีพ

 

ครูพัชรพร  ปิ่นสกุล

ครูสอนวิชาดนตรี

 

ครูเอื้องฟ้า  ขุนราม 

 ครูบรรณารักษ์

ครูเกศสุดา  บัวจันทร์ 

ครูบรรณารักษ์

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี